Common Name: Psyllium 

Botanical Name: Plantago ovata 

Parts Used: Seeds 

Psyllium (Plantago ovata)